MOANNE DATUM DEI TIID FOARSTELLING
KOM MAR OP! – JONG
MAART  01 FREED 19.30 JÛNSFOARST.
  02 SATERJE 19.30 RESERVE
 
OERA LINDA
JUNY  27 TONGERSDEI NNB PREMIÊRE
  28 FREED NNB JÛNSFOARST.
  29 SATERJE NNB JÛNSFOARST.
  30 SNEIN NNB JÛNSFOARST.
JULY 4 TONGERSDEI NNB RESERVE ??
  5 FREED NNB JÛNSFOARST.
  6 SATERJE NNB JÛNSFOARST.
  7 SNEIN NNB RESERVE ??