Kom mar op! is winner fan de kategory 'Beste Technyk' op de slútjûn fan de STAF!
 Lokwinske Marijn en Tjalling.
 
Kom mar op! is 13e wurden mei 156 punten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mei-inoar nei de slútjûn fan it STAF
 
Kom mar op! hat mei de Bolle fan Suwâld in 18e plak behelle yn de kriich mei 141 punten en twa nominaasjes,
in prachtich resultaat!
 
 
Net yn de prizen fallen mar wy binne wol tige bliid en grutsk op de nominaasjes!
 
De winners hertlik lokwinske! 
 
 
 
 
Halbertsma Wergea hat ûs tige fermakke

 


 

 

 

 

Kom mar op! is twa kear nominearre foar de STAF toanielprizen.

De Bolle fan Suwâld is nominearre foar de bêste muzyk en foar it grutste jonge talint (Mirja Hoogstra)!

Tongersdeitejûn is de útslach.

Wy hâlde jimme live op'e hichte!

 

 

 

 


 

 

 

Team pASsant Suwâld is van start met de 'projectleiders-repetitie'!